Está vostede en:A nosa Mutua / Mutua Gallega / Mutua Gallega

Mutua Gallega

Mutua Colaboradora coa Seguridade Social

Mutua Gallega, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social nº 201, é unha asociación privada de empresarios sen ánimo de lucro, que actúa mancomunadamente baseándose no principio de solidariedade, constituída co principal obxecto de colaborar coa Seguridade Social nas seguintes actividades:

 • A xestión das continxencias de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, incluída a rehabilitación así como as actividades de prevención incluídas dentro da acción protectora da Seguridade Social.
 • A xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada de Continxencias Comúns..
 • A xestión da prestación económica por Risco durante o Embarazo e durante a Lactación natural, a aquelas traballadoras que non foi posible situalas nun posto de traballo sen risco para o seu embarazo ou para a lactación.
 • A xestión da prestación polo Coidado de Menores afectados de cancro ou outra enfermidade grave, a aqueles traballadores que ven obrigados a reducir a súa xornada laboral para coidar dun menor que se atopa na devandita situación.
 • A xestión da prestación económica polo Cesamento de Actividade dos Traballadores Autónomos, a aqueles que por causas obxectivas tiveron que cesar a súa actividade.
 • As demais actividades da Seguridade Social que lles sexan legalmente atribuídas.
A asociación é de carácter voluntario, o empresario pode optar entre formalizar a cobertura dos accidentes de traballo coas Entidades Xestoras da Seguridade Social ou asociarse a unha Mutua.

As Mutuas Colaboradoras teñen personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, aínda que están autorizadas polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social e sometidas á súa vixilancia e tutela.

A nosa contabilidade réxese polo Plan Xeral de Contabilidade da Seguridade Social, debendo render contas da súa xestión ante o Tribunal de Contas, e os nosos orzamentos anuais intégranse no Orzamento da Seguridade Social.

image


Historia da Mutua Gallega

Mutua Gallega inicia a súa actividade en 1958 coa denominación de Mutualidad Gallega de Accidentes de. Trabajo en las industrias de la Construcción, Vidrio, Cerámica y otros Gremios. En 1986 absorbe á Mutua Patronal Coruñesa nº 257, nacida en 1969 e en 1993 á Mutualidad Naviera nº 18, nacida en 1920.

A partir de 1994 adoptará a denominación de Mutua Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 201.

En 1996, ademais dá xestión dous accidentes de traballo e enfermidades profesionais, comezou a cubrir a prestación económica por incapacidade laboral, o que supuxo un fito importante nas prestacións ofrecidas ás súas mutualistas.

No ano 1997 incorporáse, á tradicional actuación preventiva de Mutua Gallega, o seu labor como Servizo de Prevención Alleo, ata o ano 2006 non que se constitúe a sociedade mercantil Mugatra, Sociedad de Prevención, S.L.U (cuxo socio único é o patrimonio histórico de Mutua Gallega) que pasa a prestar este servizo.

En 2008 Mutua Gallega intégrase en Corporación Mutua, entidade mancomunada de mutuas colaboradoras coa Seguridade Social, integrada por oito mutuas: Mutua Gallega, CESMA Mutua de Ceuta-Smat, IBERMUTUAMUR, MAC Mutua de Accidentes de Canarias, MC Mutual, Mutualia, Solimat, e Unión de Mutuas.

En 2013 publicase o Real Decreto 701/2013 do 20 de setembro de racionalización do sector público, polo que Corporación Mutua disólvese. Ese mesmo ano, Mutua Gallega vende toda a súa participación en Mugatra, Sociedade de Prevención,S.L.U.

En 2014 a Lei de Mutuas 35/2014 supón o cambio na denominación de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (MATEP) a Mutua Colaboradora de Seguridad Social (MCSS).

O 13 de xaneiro de 2016 a Dirección Xeral dá Seguridade Social autoriza a alianza estratéxica entre sete mutuas baixo a denominación de Corporación Rama, constituída por Mutua Gallega, CESMA Mutua de Ceuta-Smat, IBERMUTUAMUR, MAC Mutua de Accidentes de Canarias, MC Mutual, Mutualia e Unión de Mutuas.

image

A Mutua de Galicia


Mutua Galega, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social nº201, é a mutua máis representativa de Galicia e a única que ten a súa sede central nesta comunidade, onde contamos entre os nosos afiliados con moitas das máis relevantes empresas do tecido empresarial galego, así como coa administración autonómica e unha ampla mostra da administración provincial e local, o que nos converte na “mutua de Galicia”, sen renunciar a nosa presenza noutras comunidades autónomas.

A nosa sede central atópase nas inmediacións da cidade da Coruña (Monte Alfeirán, Culleredo), dispoñemos de 12 Centros Asistenciais propios en Galicia: A Coruña, Santiago, Ferrol, Vigo, Pontevedra (inaugurado en 2016), Lugo, Ourense, Boiro, Porriño, Burela e Celeiro; un fóra desta comunidade (Cádiz); ademais do maior Centro de Rehabilitación da área de influencia da Coruña, con máis de 400m2 e renovado en 2016. Ademáis, contamos de centros colaboradores en todo o territorio nacional, o que nos permite dar unha cobertura completa  aos nosos afiliados. 

A nosa organización interna estrutúrase sobre un modelo de xestión integral baseado na excelencia e innovación, que se sustenta nun equipo humano de máis de 300 persoas comprometidas coa calidade e mellora continua dos nosos procesos e servizos.

image

Misión, Visión e Valores

Misión

 “Somos unha entidade colaboradora coa Seguridade Social, cuxa misión é a prestación de servizos de calidade ás empresas asociadas e persoas protexidas na xestión de prestacións económicas, sanitarias e preventivas, así como todas aquelas que nos sexan legalmente atribuídas. Para iso, xestionamos de maneira eficiente e socialmente responsable os recursos dispoñibles, baseándonos en principios de excelencia, calidade, innovación e mellora continua, buscando a satisfacción dos usuarios dos nosos servizos e beneficiarios de prestacións, as persoas da organización e outros grupos de interese.”

Visión

“Ser a mutua de referencia en Galicia, e un referente no resto de ámbitos xeográficos de actuación, pola calidade asistencial, a profesionalidade do noso equipo humano, a eficiencia na xestión e a satisfacción dos usuarios dos nosos servizos e beneficiarios de prestacións e outros grupos de interese."

Valores

 • Vocación de servizo. Orientar as nosas actuacións á satisfacción de usuarios e beneficiarios, sendo un labor de todas as persoas da organización.
 • Compromiso. O deber de contribuír a garantir a sustentabilidade do proxecto  mutua gallega dando resposta adecuada á función social que desenvolvemos e ás obrigas contraídas con todos os nosos grupos de interese.
 • Proximidade. Ser accesible para as empresas asociadas e persoas protexidas, sendo capaces de dar unha resposta áxil ás súas necesidades e expectativas. 
 • Interese polas persoas. Mediante o recoñecemento, o desenvolvemento  profesional  e persoal, as políticas de igualdade definidas pola organización e  unha comunicación efectiva.
 • Cooperación. A procura e consecución dos obxectivos comúns a través do desenvolvemento dos obxectivos individuais e o traballo  en equipo. 
 • Comportamento ético. Ser transparentes nas nosas actuacións, sendo obxectivos, traballando con honestidade e de maneira socialmente responsable cos grupos de interese e a contorna, amparándonos nos principios de legalidade.
 • Actitude innovadora. Asumir cambios, novos retos e ideas creativas, participando de maneira activa na mellora continua da organización e a súa xestión.
 • Compromiso ambiental. Utilización de forma racional dos recursos naturais, segregación e xestión adecuada dos residuos xerados e prevención da contaminación.

Mapa de localización


Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de la web y para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. | OK